Monday, June 23, 2014

OSLO, NORWAY: Parliament agrees to allow ritual circumcision in hospitals at public expense

Vårt land (Denmark)
14 June, 2014

Samlet ja til omskjæringslov

Hele Stortinget ønsker lov om rituell omskjæring av gutter.
Ingjerd Våge
Etter flere år på høring og dragkamper i flere partier, får Norge nå en lov om rituell omskjæring av gutter.
I går ble det kjent at hele helsekomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag til ny lov.
– Gledelig. Årlig omskjæres omlag 2.000 guttebarn i Norge – de aller fleste av disse er muslimer. Inngrepene har i stor grad vært utført privat, men nå sikrer Storting at omskjæring blir en del av spesialisthelsetjenesten. Inngrepet kan dermed utføres på offentlig sykehus eller på private klinikker etter avtale med det offentlig.
– Dette er meget gledelig, sier forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn og legger til:
– Denne loven vil gjøre at Norge står frem som et lys blant nasjonene. Det har nærmest vært en kampanje mot omskjæring i Skandinavia, ledet an av Norge. Men det som nå skjer er at omskjæring blir regulert på en god måte.
Negativ høring. Da saken var oppe til høring i stortingskomiteen var det kun organisasjoner som er negative til omskjæring som møtte. En av dem var Barneombudet.
– Dersom vi hadde begynt med denne praksisen i dag, hadde vi da ment det var akseptabelt å skjære i friske guttebarns kjønnsorganer på et offentlig sykehus, spurte fagsjef hos Barneombudet, Camilla Kayed, den gang.
Religiøs identitet. Stortinget har også vurdert på de etiske aspektene ved ritualet, men konkluderer med at omskjæring av guttebarn er «tett sammenvevd med majoriteten av jøders og muslimers religiøse identitet».
De påpeker at rituell omskjæring er et vanlig inngrep i store deler av verden. Verdens helseorganisasjon anslår at rundt 30 prosent av alle menn på verdensbasis, i alderen 15 år og eldre, er omskåret.
Egenbetaling. Helsekomiteen understreker at rituell omskjæring ikke kan defineres som nødvendig helsehjelp. Det skal derfor ikke fortrenge annen behandling i spesialisthelsetjenesten. I innstillingen er komiteen delt når det kommer til egenbetaling.
...
Bing translation
June 13, 2014

Unanimous "Yes" to circumcision law

The entire Parliament would like the law on ritual circumcision of boys.
by Ingjerd Våge
After several years at the hearing and tensions in several parties, Norway is now to get a law on the ritual circumcision of boys.
Yesterday, it was announced that the entire Health Committee to the Norwegian Parliament supports the Government's proposal for a new law.
"Gratifying" - About 2,000 male children are circumcised every year in Norway - the vast majority of these are Muslims. The intervention has largely been carried out in private, but now the Storting (Parliament) ensures that circumcision is a part of the specialist health service. The procedure can thus be carried out in public hospitals or in private clinics by appointment with the public.
"This is very gratifying," said the head of the Jewish Religious Community, Ervin Kohn, and added:
-This law will make Norway stand out as a light among the Nations. It has almost been a campaign against circumcision in Scandinavia, led by Norway. But what is now happening is that circumcision is regulated in a good way.
Negative hearing. When the case was being heard in the Parliamentary Committee, only organizations that are negative to the circumcision came to the meeting. One of them was the Children's Ombudsman.
-If we had started with this practice today, we had back then meant it was acceptable to cut into healthy boys' children's genitals in a public hospital, asked ... the Ombudsman, Camilla Kayed, at that time.
Religious identity. The Parliament also considered on the ethical aspects of the ritual, but concludes that the circumcision of male children is "tightly interwoven with the majority of the turn and the Muslims ' religious identity."
They point out that ritual circumcision is a common intervention in large parts of the world. The World Health Organization estimates that about 30 percent of all men on a worldwide basis, aged 15 years and older, are circumcised.
Copayment. The Health Committee stressed that ritual circumcision cannot be defined as necessary health care. It should, therefore, not displace any other treatment by the specialist health service. In the setting is the Committee divided when it comes to the copayment.
...

VG
16.06.2014

Flertall i Stortinget for rituell omskjæring

Stortinget sier mandag ja til rituell omskjæring av guttebarn. Men inngrepet skal kun utføres av offentlig helsepersonell.
...
Også Senterpartiet, som tidligere har markert motstand mot omskjæring, har stilt seg bak vedtaket for å sørge for at inngrepet skjer i trygge former.
Men partiet har samtidig fristilt sine medlemmer i saken, og tre av Sps stortingsrepresentanter, anført av Jenny Klinge, har kommet med et tilleggsforslag om at det fastsettes en nedre aldersgrense på 18 år.
- Det som plager meg, er uviljen hos mange mot å diskutere om det er prinsipielt riktig skjære vekk friske kroppsdeler på småbarn, når ungen verken har mulighet til å samtykke eller nekte, sa Klinge da saken var til debatt i Stortinget mandag.

Bing translation
June 16, 2014

Majority in the Storting for the ritual circumcision

The Parliament says Yes to the ritual Monday, the circumcision of male children. But the procedure should only be performed by public health personnel. ...
Also, the Center Party, who has previously highlighted opposition to circumcision, have lined up behind the decision to make sure that the procedure takes place in safe forms.
But the party has at the same time free its members in the case, and three of the Sps parliamentary representatives, led by Jenny Klinge, has come with an additional proposal that it be determined a lower age limit of 18 years.
-The thing that bothers me, is the uviljen with a lot of courage to discuss whether it is fundamentally the right cutting off healthy body parts of the young children, when your kid does not have the opportunity to consent or refuse, said Klinge when the case was to debate in Parliament on Monday.

No comments:

Post a Comment