Tuesday, January 21, 2014

COPENHAGEN: Doctors' "mutilation" stand is "earth-shattering"

BT (Denmark)
20. januar, 2014

Danske læger: Omskæring af drenge er lemlæstelse

Af Jens Anton Havskov
Nu tager lægerne bladet fra munden: Omskæring er et overgreb og bør forbydes
De alment praktiserende læger slår nu en tyk streg i sandet på et i mere end én forstand følsomt område: Omskæring af drenge er det samme som lemlæstelse, med mindre der er særlige medicinske grunde til det.

Det fastslår Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, som har fastsat en sidste frist til tirsdag 21. januar til at komme med indvendinger og kommentarer til et nyt revideret udkast til styrelsens »Vejledning om omskæring af drenge«.

Dansk Selskab for Almen Medicin har cirka 3.000 medlemmer og omfatter bl.a. to tredjedele af alle landets alment praktiserende læger, så det er en gruppe, der taler med vægt.

I høringssvaret til Sundhedsstyrelsen lyder den klare melding:
- Sundhedsstyrelsen har sendt »Vejledning om omskæring af drenge« i høring. DSAMs bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.

Omskæring af piger blev gjort ulovlig i Danmark i 2003. Men drengebørn kan stadig med loven i hånd blive omskåret. En handling, der gøres af religiøse grunde for jøder og muslimer.

Det skønnes, at der udføres mellem 1.000 og 2.000 omskæringer af drengebørn herhjemme hvert år. Og en del af dem foretages, af hensyn til religionens bogstav, under private former.

Morten Frisch, overlæge, dr.med, ph.d. og professor, er en af de markante fortalere mod omskæring. Han har forsket i emnet og har bl.a. udgivet en artikel i 2011, der vakte international opsigt. I artiklen gør han rede for de mange negative følger, omskæring har eller kan have. Ikke blot fysisk men også psykisk.

Morten Frisch siger til BT:
- Det er epokegørende, at de praktiserende læger nu for første gang går ud og fastslår, at omskæring som udgangspunkt er det samme som lemlæstelse. Det er et meget vigtigt signal, og det kan meget vel være begyndelsen til enden for rituel drengeomskæring i Danmark.

Cand.jur. Hans Jørgen Lassen har gennem sit speciale blotlagt, at Danmark bevæger sig på kanten af både dansk lov og internationale konventioner ved at tillade omskæring. Sammen med Morten Frisch har han - i lighed med DSAM - sendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen. De to skriver bl.a.:
- Omskæring af raske drenge, der ikke kan sige fra, er en krænkelse af deres kropslige og seksuelle integritet. Der er ingen principiel forskel på at skære i kønsorganerne på en lille pige og på en lille dreng. Begge dele krænker barnets ret til selv at bestemme over egen krop. Dette var også konklusionen i to resolutioner fra efteråret 2013 fra henholdsvis de nordiske børneombudsmænd og Europarådets parlamentariske forsamling. Ved en gennemgang af danske lovregler på området, som var emnet for Hans Jørgen Lassens speciale på jurastudiet i 2013, blev det klart, at det juridiske grundlag for, at drengeomskæring uden medicinsk indikation ustraffet kan finde sted i Danmark, er tyndt, ja nærmest ikke-eksisterende.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSAMs formand Lars Gehlert Johansen.

BT (Microsoft translation)
January 20, 2014

Danish doctors: Circumcision of boys is mutilation

by Jens Anton Havskov
Doctors are now speaking out: circumcision is a violation and should be banned

General practitioners have drawn a thick line in the sand on a - in more than one sense - sensitive area: Circumcision of boys is the same as mutilation, unless there are specific medical reasons for it.

The Danish Society of General Medicine, DSAM, has laid this out in a consultation response to the Health Protection Agency, which has set a deadline for Tuesday 21st January to come up with objections and comments to a new revised draft Board "Guidance on Circumcision of Boys".

The Danish Society of General Medicine has approximately 3,000 members and includes, among others, two-thirds of all the country's general practitioners, so that it is a group that speaks with authority.

In response to the Health Protection Agency it gives the clear message:
"The Health Agency has sent 'Guidance on Circumcision of Boys' in consultation. The DSAM's [Board] of Directors has discussed the draft consultation and agree that circumcision may only be performed when there is a medical indication for it. If circumcision is performed without a medical indication, it is a case of mutilation."

Genital mutilation of girls was made illegal in Denmark in 2003. But baby boys can still legally be circumcised, an action that is done for religious reasons by Jews and Muslims.

It is estimated that between 1,000 and 2,000 baby boys are circumcised at home each year, and some of those for the sake of religion, in private.

Chief Medical Officer Professor Morten Frisch, MD PhD, is one of the most notable [op]ponents of circumcision. He has researched the topic and has, among other things. published an article in 2011, which aroused international attention. In the article he [went over] the many negative consequences, circumcision has or can have, not only physically but also psychologically.

Morten Frisch says to BT:
"It's earth-shattering that the practitioners now, for the first time, [have come] out and found at the outset that circumcision is the same as mutilation. This is a very important signal, and it may very well be the beginning of the end for boys' ritual circumcision in Denmark."

Master of Laws Hans Jørgen Lassen has through his specialty exposed that Denmark is moving on the edge of both the Danish law and international conventions by allowing circumcision. Together with Morten Frisch, he has - like DSAM - sent a consultation response to the health protection agency. The two write, inter alia:
"Circumcision of boys who cannot [demur] is a violation of their bodily and sexual integrity. There is no difference in principle between cutting the genitals of a little girl and a little boy. Both violate the child's right to decide over their own body. This was also the conclusion of the two resolutions in the autumn of 2013 from the Nordic Children's Ombudsmen and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Through an examination of Danish legislation in this area, which was the subject of Hans Jørgen Lassen's thesis at law school in 2013, it became clear that the legal basis for boys' circumcision without medical indication being able to take place with impunity in Denmark, is thin, almost non-existent."

It has not been possible to get a comment from DSAMs President Lars Gehlert Johansen.

No comments:

Post a Comment